หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกาญจนาภรณ์ อาลัยกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งรัตน์ คนคม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสถิตย์ เยื้องทับ
ผูู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ


นางศศิวิมล การะเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม