หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ยึดมั่นในความถูกต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
  ถนน ค.ส.ล. จำนวน 59 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
  ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  อ่างเก็บน้ำชลประทาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
  บ่อเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (ฝ.4) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2,3,4 จำนวน 12 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 แห่ง
  บ่อน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร