หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือแนวทางการยืมใช้พัสดุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือตำแหน่งเกื้อกูล [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของกองสวัสดิการสังคม [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2