หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง นโยบายการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)