หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
"จะบริหารและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์​สุจริต​ตามหลักธรรม​าภิบาล
อย่างโปร่งใส​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​
พร้อม​รับ​ผิด​ชอบ​และ​แก้ไข​เมื่อ​เกิด​ความ​ผิด​พลาด​​"
สิบตรียอด พันธ์ตุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแล [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ให [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 52 
บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาค [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ให [ 28 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
การประกวดนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ. [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประ [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
การรับลงทะเบียบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
 
 
 
E-Service
 
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ และเยาวชนประชาชน [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ สตรี [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ และเยาวชนประชาชน [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ และเยาวชนประชาชน [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


รายงานผลกิจกรรมของกลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางปากข้าวสาร [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 55 


การประชุมประชาคมระดับตำบล [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 29 


กิจกรรเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวส [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 77 


ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 38 


การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 30 


ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 75 


ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


การให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
 
   
 
 
 
   
 
 

ตะกร้าเชือกมัดฟาง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลปากข้าวสาร
   
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 


ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง เป็นเงิน 17,200.00 บาท [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บพ-9800 สระบุรี จำนวน 17 [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,895.45 บ [ 24 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ปากข้าวสาร พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2555
 
 
พื้นที่โรงเเรมเกาะเย็น ช่วยหาพื้นที่ดูเเลเเละมารับหมาจรจัดหรือดูเเลฉีดยาหมาจรจัด (10 ต.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0  
บริเวณทางเข้าโรงแรมเกาะเย็น หมู่บ้านเฉลิมชัยน้ำท้วมขังหลายเดือนเเล้ว (10 ต.ค. 2565)    อ่าน 31  ตอบ 0  
ติดตามคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร​ (5 ก.ค. 2565)    อ่าน 37  ตอบ 0  
รับโอน จพง.ธุรการไหมครับ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-3621-4389-91
0-3622-2764
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร : 036-214-390-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม 4,821,651 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร