หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ยึดมั่นในความถูกต้อง
บริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (ต.ค.62 - ก [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปร [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีท [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
การแต่งตั้งคณะกรรมประเมินตนเอง [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External int [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งมติที่ปรชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 11 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 210 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 25